Објављен Зборник радова

ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ објавила је Зборник радова са научног скупа: „Милош Видаковић – царски сонети младобосанске књижевности, као одраз друштвених прилика пред Велики рат“, који је одржан 25. и 26. новембра 2017. године. Овај научни скуп подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије у оквиру конкурса  у области културних дјелатности Срба у иностранству за 2017.

Уче­сни­ци овог ску­па би­ли су еми­нент­ни струч­ња­ци из обла­сти књи­жев­но­сти и је­зи­ка, исто­ри­је и по­ли­ти­ко­ло­ги­је из Ба­ња Лу­ке, Бе­о­гра­да  и  Под­го­ри­це, чији су радови објављени  у Зборнику, за које су рецензију урадили проф. др Вељко Брборић и академик проф. др Љубодраг Димић.

У Зборнику је представљена издавачка дјелатност Књижевне задруге Српског националног савјета Црне Горе и објављена приповјетка Милоша Видаковића, „Повратак“,која је први  пут објављена у Ускршњем прилогу часопису „Народ“,  далеке, 1913. године.

Библиотека ће ускоро овај Зборник представити и широј јавности!